Circuit Training ด้วยยางยืด พัฒนาสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุได้

  • 22/06/2564 21:04
  • 318

Sport Science EXTRAordinary #3/2021

Circuit Training ด้วย #ยางยืด พัฒนาสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุได้

ในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องอยู่ที่บ้านมากขึ้น การออกกำลังกายอยู่ที่บ้านจึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างร่างกายให้แข็งแรง เพื่อต่อสู้กับโรคภัยต่างๆ ได้

สัปดาห์นี้ Sport Science EXTRAordinary จึงมีข้อมูลผลงานวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ที่บ้านมาฝากทุกคน นั่นคือ การออกกำลังกายด้วยยางยืด หรือ Elastic Band Exercise

งานวิจัยนี้ ตีพิมพ์เมื่อปี 2020 ในวารสาร International Journal of Environmental Research and Public Health ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักวิจัยชาวเกาหลีใต้ จากมหาวิทยาลัย Gwangju University ได้ทำการศึกษาการฝึกออกกำลังกายด้วยยางยืดในผู้สูงอายุของประเทศเกาหลี จำนวน 27 คน (ชาย 13 คน หญิง 14 คน) โดยให้ 15 คน ทำการฝึกออกกำลังกายด้วยยางยืด 60 นาที 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 12 สัปดาห์ ลักษณะของโปรแกรมการฝึกจะเป็นแบบ Circuit training 19 ท่าฝึก โดยเริ่มจากส่วนส่วนบนของร่างกายไปจนถึงส่วนล่างของร่างกาย และได้พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกออกกำลังกายด้วยยางยืด 12 สัปดาห์ ส่งผลให้มีความดันโลหิตลดลง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ความอ่อนตัวและการทรงตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการฝึก และดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การออกกำลังกายด้วยยางยืดมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างยิ่ง สามารถนำไปประยุกต์พัฒนาระดับสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุได้

ลองนำไปปรับใช้กับการออกกำลังกายในช่วงที่ต้องใช้เวลาอยู่ที่บ้าน

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นห่วงและเอาใจช่วยทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ

* ยืนบนไหล่ยักษ์ มักจะเห็นอะไรที่กว้างกว่า *

“..Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied..”

“..ความรู้ คือ พลัง แต่การแบ่งปันความรู้ คือ พลังที่ยิ่งใหญ่กว่า..”

#OriginalResearch : Choi, H. M., Hurr, C., & Kim, S. (2020). Effects of Elastic Band Exercise on Functional Fitness and Blood Pressure Response in the Healthy Elderly. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(19), 7144. https://doi.org/10.3390/ijerph17197144

ขอบคุณภาพจาก : https://morelifehealth.com/.../resistance-bands-for-seniors

#สรุปและเรียบเรียงโดย

นายธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง

นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา