ผลของ Bodyweight HIIT ร่วมกับการให้ความรู้สุขภาพออนไลน์ ดีต่อสุขภาพจิตและกระบวนการทำงานของสมอง

  • 23/06/2564 10:29
  • 177

Sport Science Weekly #21/2021 : Wellness Wednesday by Exercise Scientist

#ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักตัวแบบหนักสลับเบาที่มีความเข้มข้นสูง (Bodyweight High-Intensity Interval Training) ร่วมกับการให้ความรู้สุขภาพออนไลน์ ต่อสุขภาพจิตและกระบวนการทำงานของสมอง

ในสถานการณ์ Covid–19 ส่งผลให้หลายคนมีกิจกรรมทางกายลดลง บางคนอาจมีความเครียดสะสมมากขึ้น วันนี้ Sport Science Weekly นำเสนอรูปแบบการออกกำลังกายออนไลน์เป็นแนวทางในการออกกำลังกายที่บ้านในช่วงนี้

นักวิจัยของประเทศจีน Yao Zhang และคณะ (2021) จาก Tsinghua University ได้ทดลองใช้โปรแกรมการฝึก Bodyweight High-Intensity Interval Training (Bodyweight HIIT) ร่วมกับการให้ความรู้สุขภาพรูปแบบออนไลน์ กับผู้หญิงอายุ 18–30 ปี ที่มีภาวะเนือยนิ่งจำนวน 70 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 33 คน (ฝึก Bodyweight HIIT ร่วมกับการให้ความรู้สุขภาพออนไลน์) และกลุ่มควบคุม 37 คน (ให้ความรู้สุขภาพออนไลน์เท่านั้น) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ รายละเอียดโปรแกรมสามารถดูในคอมเม้นด้านล่าง

#ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมสุขภาพของทั้ง 2 กลุ่ม #ดีขึ้น และยังพบว่าในกลุ่มทดลองมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น มีความวิตกกังวลและความเครียดลดลง มีความสามารถในการพูดดีขึ้น (Verbal Ability) ความเร็วในการประมวลผลและความจำของสมองดีขึ้น อีกทั้งภาพรวมการทำงานของสมองดีขึ้นด้วย

โดยสรุป การฝึก Bodyweight HIIT ร่วมกับการให้ความรู้สุขภาพถือเป็นแนวทางใหม่ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง การศึกษาในอนาคตอาจจะทดลองในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ และหาความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคสมองเสื่อม

ในปัจจุบัน ยุค New Normal มีคอร์สสอนออกกำลังกายออนไลน์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายมากมาย ลองเลือกรูปแบบที่ท่านชอบหรือแบบ Bodyweight HIIT มาฝึกที่บ้านเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพสมอง

#Original_article

Yao Zhang, Beier Zhang, Liaoyan Gan, Limei Ke, Yingyao Fu, Qian Di and Xindong Ma. (2021). Effects of Online Bodyweight High-Intensity Interval Training Intervention and Health Education on the Mental Health and Cognition of Sedentary Young Females. Int. J. Environ. Res. Public Health. 18, 302. https://doi.org/10.3390/ijerph18010302

#สรุปและเรียบเรียง

โดย นายอภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา