การดื่มน้ำบีทรูท (Beetroot Juice) ส่งผลฉับพลันในเชิงบวกต่อพลัง อัตราเร็ว และจำนวนครั้ง

  • 01/07/2564 09:59
  • 162

Sport Science Weekly : Wellness Wednesday #Exclusive

#การดื่มน้ำบีทรูท (Beetroot Juice) ส่งผลฉับพลันในเชิงบวกต่อพลัง อัตราเร็ว และจำนวนครั้ง

ในการยกท่า #BenchPress

น้ำบีทรูท (Beetroot Juice) เป็นแหล่ง ของสารอนินทรีย์ที่มีประโยชน์มากมาย นั่นคือ ไนเตรท (NO3-) สามารถ เปลี่ยนไปเป็น ไนไตรท์ (NO2-) ผ่านทางน้ำลายในช่องปาก และถูกแยกออกเป็น ไนตริกออกไซด์ (NO) ในกระเพาะอาหารและดูดซึมหมุนเวียนเข้าสู่ร่างกาย โดยไนตริกออกไซด์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยามากมาย และเคยมีรายงานว่า ไนตริกออกไซด์ช่วยให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด สามารถลดความดันโลหิต เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในกล้ามเนื้อ แล้วน้ำบีทรูท (Beetroot Juice) จะมีผลอย่างไรต่อการออกกำลังกายด้วยแรงต้านในระยะฉับพลัน

Williams และคณะได้ทำการศึกษาในกลุ่มผู้ชายที่มีสุขภาพดี และออกกำลังกายด้วยแรงต้านเป็นประจำ (อย่าง น้อย 2-3 วัน/สัปดาห์ มีประสบการณ์การออกกำลังกายด้วยแรงต้านเฉลี่ยแล้วประมาณ 7 ปี) อายุเฉลี่ย 22.1 ± 2.4 ปี จำนวน 11 คน รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ Crossover design โดยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนดื่มเครื่องดื่ม 1 ครั้ง (จำนวน 2 ประเภท) หลังจากการดื่มผ่านไป 2 ชั่วโมง ทำการทดสอบออกกำลังกายแบบแรงต้านด้วยท่า Bench press แต่ละครั้งของการทดสอบ เว้นระยะเวลา ห่างกัน 72 ชั่วโมง (3 วัน)

#ประเภทของเครื่องดื่ม 1. เครื่องดื่มน้ำบีทรูท (Beetroot Juice) 70 ml. (ปริมาณไนเตรท 400 mg.) 2. เครื่องดื่มที่เป็นสารหลอก (Placebo : Black currant juice)

#รูปแบบการทดสอบออกกำลังกายแบบแรงต้านด้วยท่า Bench press

1. ทดสอบพลังของกล้ามเนื้อและอัตราเร็วการเคลื่อนที่ของ Barbell (ความหนัก 70% 1RM จำนวน 2 เซต เซต ละ 2 ครั้ง พักระหว่างเซต 3 นาที)

2. พักระหว่าง period 5 นาที

3. ทดสอบจำนวนครั้งของการยก (ความหนัก 70% 1RM จำนวน 3 เซต ในแต่ละเซต ต้องยกให้ได้จำนวนครั้ง มากที่สุดจนกว่าจะทำไม่ไหว พักระหว่างเซต 2 นาที)

#ผลการทดลอง

หลังจากการดื่มน้ำบีทรูท 1 ครั้ง ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยอัตราเร็วการเคลื่อนที่ของ Barbell ค่าเฉลี่ยของพลัง และผลรวม จำนวนครั้งของการยกทั้ง 3 เซต ในการทดสอบการออกกำลังกายแบบแรงต้านด้วยท่า Bench press มีค่า มากกว่าการได้รับสารหลอกอย่างเห็นได้ชัด

#สรุป

ผลลัพธ์นี้ชี้ให้เห็นว่า ผลฉับพลันของการดื่มเครื่องดื่มน้ำบีทรูท 1 ครั้ง สามารถเพิ่มอัตราเร็ว พลัง และจำนวนครั้ง ในการยกได้ หากนักกีฬาที่ต้องการฝึกด้วยแรงต้านเพื่อพัฒนาให้เกิดความเร็ว พลัง และการยกซ้ำๆ ได้นาน เครื่องดื่มน้ำบีทรูทอาจช่วยพัฒนาการฝึกได้ แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องศึกษาในระยะยาวเพื่อดูประสิทธิภาพของน้ำ บีทรูทว่าส่งผลอย่างไรต่อการฝึกด้วยแรงต้าน

#OriginalResearch : Williams, T. D., Martin, M. P., Mintz, J. A., Rogers, R. R., & Ballmann, C. G. (2020). Effect of acute beetroot juice supplementation on bench press power, velocity, and repetition volume. The Journal of Strength & Conditioning Research, 34(4), 924-928. doi: 10.1519/JSC.0000000000003509

#สรุปและเรียบเรียงโดย

นายศิรวิชญ์ ถมยา

นักพัฒนาการกีฬา (ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

นายอภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง

นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นายธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง

นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา