การประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

 • 20/02/2562 14:02
 • 361

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในการดูแลและป้องกันสุขภาพที่ดี ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย มีกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

           ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาวะของประชาชนในประเทศไทย มักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งการบริโภคอาหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย การทำงาน และการพักผ่อน เป็นต้น โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวร่างกายที่ลดน้อยลงในชีวิตประจำวันนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลากหลายชนิดรวมทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการบริหารจัดการงบประมาณเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของภาครัฐอย่างมาก การควบคุมและป้องกันภาวะที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้เกิดกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายจนเป็นกิจวัตร จึงเป็นวิธีการที่สามารถสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการดูแลและป้องกันสุขภาพให้มีความแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถลดภาวะน้ำหนักเกินและภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรไทยได้ รวมไปถึงยังเป็นการลดภาระงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคตได้อย่างมีความยั่งยืน

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในการดูแลและป้องกันสุขภาพที่ดี ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย มีกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม จึงได้จัดการประกวด Clip VDO. โรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ในหัวข้อ “Active Healthy Kids for Life” โดยเปิดโอกาสให้คุณครู อาจารย์ และนักเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวด ซึ่งมีผลงานส่งเข้าร่วมการประกวดมากถึง 46 ผลงาน

 

คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และด้านการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ ได้ร่วมกันตัดสินผลงาน ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล จำนวน 10 ผลงาน ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ทีม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   จ.สมุทรปราการ
 • รางวัลรองชนะเลิศ ทีม The Strong Lion Cubs   โรงเรียนบึงสิงโต   จ.ฉะเชิงเทรา
 • รางวัลอันดับที่ 3 ทีม Lycka Production   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี   กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลอันดับที่ 4 ทีม หลานปู่ไชยมาส   โรงเรียนหนองวัวซอ   จ.อุดรธานี
 • รางวัลอันดับที่ 5 ทีม C.H.B. Healthy Kids   โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร

รางวัลสนับสนุน จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

 • ทีม วัยใสไร้พุง   โรงเรียนทุ่งโพวิทยา   จ.อุทัยธานี
 • ทีม Low Fat   โรงเรียนสารวิทยา   จ.กรุงเทพมหานคร
 • ทีม โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม   โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม   จ.สมุทรสงคราม
 • ทีม Good For Health   โรงเรียนศรีนคร   จ.สุโขทัย
 • ทีม Blue Straggler Production   โรงเรียนหนองฉางวิทยา   จ.อุทัยธานี

 

มีการจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล การประกวด Clip VDO. โรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ในหัวข้อ “Active Healthy Kids for Life” เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีท่านอธิบดีกรมพลศึกษา ดร.ปัญญา หาญลำยวง มาเป็นประธานในพิธีการมอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการประกวดทุกโรงเรียน