3rd Special meeting on ASEAN physical fitness indicators 2019

  • 17/04/2562 11:35
  • 294

               ด้วยแผนการดำเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน (The ASEAN Socio - Cultural Community Blueprint 2025) ได้กำหนดให้มีแผนงานด้านกีฬา (ASEAN Work Plan on Sports 2016 - 2020) ขึ้น โดยมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกีฬาอาเซียน (Senior Officials Meeting on Sports (SOMS)) ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกีฬาทุกปี และในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๖ (The 6th Senior Officials Meeting on Sports (SOMS - 6)) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประเทศไทยได้รับมติจากที่ประชุมให้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพของอาเซียน (ASEAN Physiacl Fitness Indicators (APFI))

               สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้ดำเนินการจัดการประชุมสมัยพิเศษว่าด้วยการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพของอาเซียน มาแล้ว ๒ ครั้ง ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการประชุมสมัยพิเศษว่าด้วยการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพของอาเซียนครั้งที่ ๓ (The 3rd Special Meeting on The ASEAN Fitness Indicators) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ – ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกายของประชาชนในประเทศกลุ่มอาเซียนให้สำเร็จลุล่วงต่อไป