การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science Innovation Contest 2019

 • 26/09/2562 11:26
 • 469

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00-15.30 น. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี ๒๕๖๒ SPORT SCIENCE INNOVATION CONTEST 2019 

          กรมพลศึกษา โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับพื้นฐานและมวลชนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของสมรรถภาพทางกายที่มีต่อประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกาย จึงจัดให้มีกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี ๒๕๖๒ หรือ Sport Science Innovation Contest 2019 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา ให้เยาวชนและประชาชนผู้มีความสนใจได้มีโอกาสคิดค้น สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกายมาเข้าร่วมการประกวดฯ ทั้งนี้ในอนาคต ผลงานสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะสามารถนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของกรมพลศึกษา และสามารถต่อยอดเพื่อทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสร้างคุณค่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้กับประเทศต่อไป

           ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และมีทีมที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ จำนวนทั้งสิ้น 49 ทีม โดยคณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้ทำการคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 ทีม ซึ่งมีทีมที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ดังนี้

 

 • รางวัลชนะเลิศ
  ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  ผลงาน SSKRU Muscle Fit   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • รางวัลรองชนะเลิศ
  ทีม ลูกพระธาตุพนม

  ผลงาน Physical Fitness Station
  วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
 • รางวัลอันดับที่ 3
  ทีม หลวงประธานราษฏร์นิกร

  ผลงาน เครื่องวัดแรงบีบมือแบบคู่เพื่อคนไทย
  วิทยาลัยการอาขีพหลวงประธานราษฏร์นิกร จังหวัดสงขลา
   
 • รางวัลสนับสนุน
  ทีม 
  SMART @ MU
  ผลงาน SMART knee raising counter device
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
   
 • รางวัลสนับสนุน
  ทีม KU KidFit

  ผลงาน อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายในเด็ก
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม