การฝึกโปรแกรม FIFA11+ ยกระดับสมรรถภาพทางกายนักฟุตบอลเยาวชนได้

  • 14/06/2564 13:21
  • 342

Sport Science Weelkly #14/2564 : Monday Special Research
การฝึกโปรแกรม #FIFA11+ ยกระดับสมรรถภาพทางกายนักฟุตบอลเยาวชนได้
ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือ ยูโร 2020 (EURO 2020) และเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ วันนี้ Sport Science Weelkly จึงขอนำเสนอองค์ความรู้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ซึ่งอธิบายถึงโปรแกรม ฟีฟ่า 11 พลัส (FIFA 11+) เป็นโปรแกรมการฝึกในช่วงของการอบอุ่นร่างกายที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้พัฒนาขึ้น และมีผลยืนยันจากงานวิจัยว่าช่วยลดกันการบาดเจ็บของนักฟุตบอลจากการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้
และยังมีผลการวิจัยระบุอีกว่า นอกจากป้องกันการบาดเจ็บได้แล้วนั้น ยังช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกายในนักฟุตบอลได้อีกด้วย แต่ยังไม่มีผลชัดเจนในกลุ่มของนักฟุตบอลระดับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 14 ปี นักวิจัยจากประเทศเซอร์เบียและประเทศสโลเวเนีย จึงได้สนใจทำการศึกษาผลของฝึกด้วยโปรแกรม FIFA 11+ ในนักฟุตบอลเยาวชน ว่าจะสามารถพัฒนาสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาฟุตบอลที่อายุต่ำกว่า 14 ปีได้หรือไม่
หลังจากการศึกษา ได้พบว่า นักฟุตบอลเยาวชน (อายุ 10-12 ปี) ที่ฝึกด้วยโปรแกรม FIFA 11+ 3 ครั้ง/สัปดาห์ รวม 4 สัปดาห์นั้น สมรรถภาพทางด้านร่างกาย (Jump performance, Aerobic & Anaerobic capacity, Flexibility, Agility) เปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากกว่าก่อนการฝึก และดีกว่ากลุ่มควบคุม โดยสมรรถภาพด้านการกระโดดและความสามารถด้านความคล่องแคล่วว่องไว แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลของการฝึก FIFA 11+ ในช่วงอบอุ่นร่างกาย เพียง 4 สัปดาห์ นั้น สามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักฟุตบอลระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 14 ปีได้ดีกว่าโปรแกรมการอบอุ่นร่างกายแบบดั้งเดิม
* ยืนบนไหล่ยักษ์ มักจะเห็นอะไรที่กว้างกว่า *
“..Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied..”
“..ความรู้ คือ พลัง แต่การแบ่งปันความรู้ คือ พลังที่ยิ่งใหญ่กว่า..”
#OriginalArticle : Trajković, N., Gušić, M., Molnar, S., Mačak, D., Madić, D. M., & Bogataj, Š. (2020). Short-term FIFA 11+ improves agility and jump performance in young soccer players. International journal of environmental research and public health, 17(6), 2017.https://doi.org/10.3390/ijerph17062017
นายอินทัช เลิศัลกษณาพร เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา