การฝึกระบบประสาทและกล้ามเนื้อ พัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักฟุตบอล

  • 16/06/2564 16:05
  • 852

Sport Science Weelkly #9/2021 : Monday Special Research

#NeuromuscularTraining

#การฝึกระบบประสาทและกล้ามเนื้อ พัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักฟุตบอล

ความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาฟุตบอลถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้เป็นอย่างดี ความแข็งแรงและแรงระเบิดของกล้ามเนื้อ ปฏิกิริยาการตอบสนอง รวมทั้งการรักษาสมดุลของร่างกายขณะเคลื่อนไหว จึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ

#การฝึกระบบประสาทกล้ามเนื้อ จึงเป็นรูปแบบการฝึกที่ตอบสนองต่อองค์ประกอบเหล่านี้ เป็นการฝึกเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พลังของกล้ามเนื้อ พัฒนาการรักษาสมดุลการเคลื่อนที่ ผ่านท่าทางการเคลื่อนไหวพื้นฐาน

งานวิจัยของ Hassane Zouhal และคณะ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Physiology เมื่อปี 2019 เขาได้นำรูปแบบการฝึกระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Training) มาฝึกกับนักฟุตบอลระดับดิวิชั่น 1 ของประเทศฝรั่งเศส ในช่วงการอบอุ่นร่างกาย ครั้งละ 30 นาที 2 ครั้งต่อสัปดาห์ รวม 6 สัปดาห์ โดยมีการฝึกวิ่งและหมุนตัวแบบทั่วไปและแบบที่คล้ายกับการแข่งขันจริง การฝึกแรงระเบิดของกล้ามเนื้อ หรือ พลัยโอเมตริก (Plyometric) การฝึกเปลี่ยนทิศทาง (Change of direction) รวมทั้งการฝึกสมดุลการเคลื่อนไหวร่างกาย การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลาง และฝึกการทรงตัว

ผลจากการฝึกนี้ พบว่าหลังจากฝึก 6 สัปดาห์ #ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความคล่องแคล่วว่องไวในนักฟุตบอลระดับชั้นนำได้เป็นอย่างดี และยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการหมุนตัวเปลี่ยนทิศทางด้านซ้ายและด้านขวาได้ดีขึ้น สามารถนำรูปแบบการฝึกนี้ไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมในโปรแกรมของการอบอุ่นร่างกายได้

* ยืนบนไหล่ยักษ์ มักจะเห็นอะไรที่กว้างกว่า *

“..Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied..”

“..ความรู้ คือ พลัง แต่การแบ่งปันความรู้ คือ พลังที่ยิ่งใหญ่กว่า..”

#Original_Article : Zouhal, H., Abderrahman, A. B., Dupont, G., Truptin, P., Le Bris, R., Le Postec, E., ... & Bideau, B. (2019). Effects of neuromuscular training on agility performance in elite soccer players. Frontiers in physiology, 10, 947.

#สรุปและเรียบเรียงโดย

นายอินทัช เลิศัลกษณาพร

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มวิจัยและพัฒนา

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

นายธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา