แบบทดสอบประสิทธิภาพการเลี้ยงลูกบอลสำหรับเด็ก

  • 01/07/2564 09:33
  • 338

Sport Science Weekly #23/2021 : Sport Science Friday
“คุณภาพของแบบทดสอบความเร็วในการเลี้ยงลูกบอลโดยใช้แบบทดสอบ modified Illinois change-of-direction test ในนักฟุตบอลเยาวชน” (Reliability and validity of a modified Illinois change-of-direction test with ball dribbling speed in young soccer players)
• ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในกีฬาฟุตบอล
• ความสามารถในการเลี้ยงลูกบอล (dribbling) เป็นคุณลักษณะทางเทคนิคกีฬาที่สำคัญของนักกีฬาฟุตบอลชั้นนำ
• นักฟุตบอลชั้นนำและนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์สูงจะมีเทคนิคในการเลี้ยงลูกบอลในขณะที่มีการเคลื่อนไหวร่วมกับการเปลี่ยนทิศทางที่มีประสิทธิภาพ
• ความสามารถในการเลี้ยงลูกบอลในขณะที่มีการเคลื่อนไหวร่วมกับการเปลี่ยนทิศทางที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อแทคติคหรือยุทธวิธีในการเล่น
1. เพื่อศึกษาคุณภาพของเครื่องมือทางด้านความเชื่อมั่นและความตรงของแบบทดสอบ modified Illinois change-of-direction test with ball dribbling (ICODT-BALL)
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนทิศทางกับความเร็ว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พลังกล้ามเนื้อ และการทรงตัว
3. เพื่อประเมินแบบทดสอบเฉพาะกีฬาฟุตบอลกับช่วงอายุ ((pre- and circum peak height velocity [PHV]) และระดับความสามารถของนักฟุตบอล (elite and amateur players).
• แบบทดสอบที่ใช้เพื่อประเมินความเร็วในการเลี้ยงลูกบอลและเปลี่ยนทิศทาง คือ modified Illinois change-of-direction test with ball dribbling (ICODT-BALL) โดยทำการทดสอบ 2 เที่ยว และมีเวลาพัก 3 นาทีระหว่างเที่ยว จะบันทึกเวลาที่เร็วที่สุดในสองเที่ยว ทั้งนี้ในการทดสอบนี้ เวลาจะถูกบันทึกโดย photoelectric cells. (รูปที่ 1)
• นักฟุตบอลวัยเด็กชั้นนำและสมัครเล่นของประเทศตูนิเซีย จำนวน 65 คน อายุเฉลี่ย 11.4 ปี เข้าร่วมการวิจัยและเข้ารับการทดสอบ ICODT-BALL จำนวน 2 ครั้ง โดยมีระยะห่าง 1 สัปดาห์
• แบบทดสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. แบบทดสอบ modified Illinois change-of-direction test with ball dribbling (ICODT-BALL) มีค่าความเชื่อมั่นแบบวัดซ้ำในระดับดีมาก (ICC = 0.995) และค่าความตรงเชิงจำแนกอยู่ในระดับดี (AUC =0.81) เมื่อเปรียบเทียบระดับความสามารถ ขณะที่ค่าความตรงเชิงจำแนกอยู่ในระดับปานกลาง (AUC =0.67) เมื่อเปรียบเทียบระดับอายุที่มีความสูงสูงสุด
2. นักฟุตบอลที่อยู่มีอายุในช่วงที่มีความสูงสูงสุด (Circum-PHV) สามารถเลี้ยงลูกบอลและเปลี่ยนทิศทางได้ #เร็วกว่า นักฟุตบอลที่มีอายุก่อนช่วงที่มีความสูงสูงสุด (Pre-PHV)
3. นักฟุตบอลชั้นนำ สามารถเลี้ยงลูกบอลและเปลี่ยนทิศทางได้ #เร็วกว่า นักฟุตบอลสมัครเล่น
• แบบทดสอบ modified Illinois change-of-direction test with ball dribbling (ICODT-BALL) มีความเหมาะสมสำหรับการทำไปใช้เพื่อประเมินความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางในขณะเลี้ยงลูกฟุตบอลในนักฟุตบอลเยาวชน
• ระดับความสามารถของนักฟุตบอลมีความสัมพันธ์กับเทคนิคในการเลี้ยงลูก
• สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลที่มีพรสวรรค์ รวมถึงนำไปใช้กับเด็กนักเรียนในการประเมินในการเรียนการสอนวิชาฟุตบอลในโรงเรียนได้
* ยืนบนไหล่ยักษ์ มักจะเห็นอะไรที่กว้างกว่า *
“..Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied..”
“..ความรู้ คือ พลัง แต่การแบ่งปันความรู้ คือ พลังที่ยิ่งใหญ่กว่า..”
#Original_article : Makhlouf, I., Tayech, A., Mejri, M. A., Haddad, M., Behm, D. G., Granacher, U., & Chaouachi. (2022). A. Reliability and validity of a modified Illinois change-of-direction test with ball dribbling speed in young soccer players. Biology of Sport, 39(2), 295-306. https://doi.org/10.5114/biolsport.2022.104917.
นายอัชรัฐ ยงทวี (PhD) นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา