เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

     สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เริ่มขึ้นจากการเป็นคลินิกการกีฬา ในปี พ.ศ. 2524  โดย ดร.สำอาง  พ่วงบุตร อธิบดีกรมพลศึกษา ได้มอบหมายให้

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา ในขณะนั้น จัดทำโครงการคลินิกการกีฬาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการตรวจ รักษา และบำบัดนักเรียน นักศึกษา และนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการปรับโครงสร้างกรมพลศึกษาใหม่ คลินิกการกีฬาเดิมได้เปลี่ยนมาเป็นส่วนวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักการกีฬา

กรมพลศึกษา

     จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการ ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น โดยมีกรมพลศึกษาเป็นส่วนราชการภายใต้

สังกัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากนั้นเป็นต้นมาส่วนวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จนถึงปัจจุบัน

     โครงสร้างภายในองค์กรของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

     1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป

     2. กลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

     3. กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา

     4. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     5. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา

     6. กลุ่มวิจัยและพัฒนา

 

 

งานบริการของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีดังนี้

คลินิกกีฬา กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา

     - ให้บริการทางการแพทย์ โดยการตรวจ ประเมิน ส่งเสริม แนะนำ ป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ

แก่ประชาชนผู้มีอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา

     - เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     - ให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ด้วยอุปกรณ์ฟิตเนสมาตรฐานระดับสากล ประกอบไปด้วย

                  - ส่วนอุปกรณ์พัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนเลือด (Cardio Exercise Machine)

                  - ส่วนอุปกรณ์พัฒนาและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (Weight Training Machine and Free Weight)

                  - ส่วนห้องแอโรบิกด๊านซ์และโยคะ (Group Exercise Room: Aerobic Dance and Yoga)

                  - ส่วนห้องอบเซาว์น่าและอบไอน้ำ ตู้เก็บเสื้อผ้าและห้องอาบน้ำ (Sauna and Steam Room) (Lockeand Shower Room)

     - เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 12.00 น. และ เวลา 15.00 - 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 - 20.00 น.

หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

    - ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน