ตอนที่ 3 โปรแกรมจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

  • 15/09/2564 10:50
  • 1,224

ตอนที่ 3 โปรแกรมจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

สามารถเข้าใช้งาน : https://sportsci.dpe.go.th/pages/index/