ตอนที่ 3: แบบทดสอบที่ 2 แบบทดสอบเวลาปฏิกิริยาแบบตัวเลือก (Choice reaction time test : CRT)

  • 23/03/2565 13:02
  • 559

ตอนที่ 3: แบบทดสอบที่ 2 แบบทดสอบเวลาปฏิกิริยาแบบตัวเลือก (Choice reaction time test : CRT)