บุคคลากรภายในสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
รูปภาพ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ติดต่อ
นางสาว วนิดา พันธ์สอาด
MS. WANIDA PHANSA-ARD
ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์ : 022141738

โทรศัพท์ภายใน : 6001

E-mail : wanida.p@dpe.go.th