ตอนที่ 1 แอปพลิเคชันทดสอบสมรรถภาพทางกาย

  • 15/09/2564 10:32
  • 1,228

ตอนที่ 1 แอปพลิเคชันทดสอบสมรรถภาพทางกาย

APP DPE FIT TEST - สำหรับประชาชน ระบบ android : https://play.google.com/store/apps/de...

APP DPE FIT TEST - สำหรับประชาชน ระบบ ios : https://apps.apple.com/th/app/dpe-fit...

ระบบจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย : https://sportsci.dpe.go.th/pages/index/

APP DPE FIT - สำหรับเจ้าหน้าที่ ระบบ android : https://play.google.com/store/apps/de...

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทากงาย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีที่ผลิต : กันยายน 2564