บุคคลากรภายในสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
รูปภาพ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ติดต่อ
นาย ทวีโชค พงษ์ดี
MR. Thaweechok Pongdee
ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์ : 022141738

โทรศัพท์ภายใน : 6001

E-mail : thaweechok.p@dpe.go.th