นายวัชรินทร์ ปราชศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เปิดเผยว่า กรมพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 โอเพ่น (Sport Science Innovative Contest 2016 Open) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและด้านวิศวกรรมศาสตร์...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในหัวข้อ ?Physical activity and sports intervention programs in schools? เพื่อให้ครูพลศึกษาสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมและสามารถนำกลับไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ...

ขยายเวลารับสมัครอบรมฯ ถึงวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 นี้ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง ?Physical Activity and Sports Intervention Programs in Schools? ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนาม...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญครู อาจารย์ จากโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อพัฒนาทักษะและวิธีการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานสำหรับเด็ก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการออก...

ขยายเวลารับสมัครการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลรวมไม่น้อยกว่า 3 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร...

การบริหารกายหน้าเสาธง "Forever Young ยังฟิตได้อีก" (EN)

การบริหารกายหน้าเสาธง "Forever Young ยังฟิตได้อีก" (TH)

การบริหารกายหน้าเสาธง "Wake Up ขยับกันหน่อย" (EN)

การบริหารกายหน้าเสาธง "Wake Up ขยับกันหน่อย" (TH)