ด้วยแผนการดำเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน (The ASEAN Socio - Cultural Community Blueprint 2025) ได้กำหนดให้มีแผนงานด้านกีฬา (ASEAN Work Plan on Sports 2016 - 2020) ขึ้น โดยมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกีฬาอาเซียน (Senior Officials Meeting...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้จัดการการอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 พย. 2561 ณ โรงแรมริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 พย. 2561 ณ...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในการดูแลและป้องกันสุขภาพที่ดี ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย มีกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาวะของประชาชนในประเทศไทย มักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ!!!

รางวัลอันดับที่ 5 ทีม C.H.B. Healthy Kids โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

รางวัลอันดับที่ 4 ทีม หลานปู่ไชยมาส โรงเรียนหนองวัวซอ จ.อุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศ ทีม The Strong Lion Cubs โรงเรียนบึงสิงโต

รางวัลอันดับที่ 3 ทีม Lycka Production โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร