รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง รูปแบบการออกกำลังกายในสถานศึกษา สำหรับครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา พลศึกษา ในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 24 ? 25 มิถุนายน 2560 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานครโดย ไม่เสียค่าลง...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง "Physical Activity and Sports Intervention Programs in Schools" ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับการประยุกต์...

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา พลศึกษา ในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กำหนดจัดการอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนาม...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญเด็ก เยาวชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปการจัดเสวนาวิชาการและแสดงผลงาน "โครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา" ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา...

กิจกรรมทางกายและกีฬาในโรงเรียน (Physical activity and sports) ตอนที่ 3/3

กิจกรรมทางกายและกีฬาในโรงเรียน (Physical activity and sports) ตอนที่ 2/3

กิจกรรมทางกายและกีฬาในโรงเรียน (Physical activity and sports) ตอนที่ 1/3

การบริหารกายหน้าเสาธง "Forever Young ยังฟิตได้อีก" (EN)